Polityka Prywatności

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 administrator danych osobowych podaje następujące informacje:

 1. Pełną nazwę i dane kontaktowe,
 2. Cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 3. Rodzaj prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora
 4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych i możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
 5. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria jego ustalania,
 6. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 7. Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 10. Informacje, że dane osobowe zbierane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest QUIZAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nowowiejskiego 2B, nr NIP 7123401912, REGON 386020101, KRS:0000840452 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy KRS, zwana dalej QUIZAD.
Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem, a także za pośrednictwem e-mail: biuro@quizad.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:

 1. Udzielonej zgody,
 2. Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy z QUIZAD,
 2. Realizacji usługi bezpłatnego newslettera,
 3. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
 4. Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na QUIZAD,
 5. Prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i podmiotów trzecich,
 6. Archiwizacji,
 7. Dochodzenia roszczeń,
 8. Wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników,
 9. Profilowania,
 10. Udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z QUIZAD w celach marketingowych,

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z QUIZAD w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te stają się odrębnymi administratorami danych osobowych. QUIZAD w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów.

QUIZAD powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają QUIZAD w świadczeniu usług w tym do firm rachunkowych i informatycznych. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku połączenia konta z kontami na portalach Facebook i Google+.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
 2. w celu realizacji usługi bezpłatnego newslettera – do czasu wycofania zgody,
 3. w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Mają Państwo prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych.

W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług takich jak newsletter.

Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań.

Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez QUIZAD do profilowania ale mogą być używane do profilowania przez innych administratorów współpracujących z QUIZAD.

Ciasteczka są formą komunikacji pomiędzy przeglądarką a systemem informatycznym. Są to niewielkie informacje które są przechowywane w celach identyfikacyjnych ale nie pozwalają one bezpośrednio zidentyfikować konkretnej osoby.

Informacje gromadzone po stronie ciasteczek są wykorzystywane do wielu mechanizmów występujących w Internecie takich jak:

 1. Realizacja zakupów w Internecie
 2. Zbieranie statystyk nt. odwiedzin strony
 3. Identyfikację lub czas przebywania na stronie
 4. Wspomagają wyświetlać reklamy.

Ciasteczka są dostępne tylko w określonych stronach i nie ma możliwości pobierania ciasteczek które nie należą do danego serwisu.

Gromadzimy dane na temat aktywności użytkowników w obrębie serwisów, do których dołączony jest nasz system zliczający. Dane jakie gromadzimy dotyczą częstotliwości odwiedzin, kategorii I tematyki odwiedzonych stron, w konkretnych przypadkach kliknięcia w reklamy lub ich oglądnięcie, wyszukiwania danych w obrębie serwisów internetowych, danych technicznych na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, geolokalizacji połączenia, dane demograficzne i osobowe. Nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.), danych które pochodzą ze stron stworzonych dla dzieci.

Dane zgromadzone są wykorzystywane do targetowania, modelowania i analizowania w wyniku tych operacji powstają profile.

QuizAd przetwarza dane (a część z nich zostaje anonimizowana ) w wyniku czego powstają grupy profili:

profile które są wynikiem danych offline i online – tworzone na podstawie dostarczonych danych offline, takich jak np. pogoda oraz aktywności użytkownika w obrębie tych obszarów,

profile mobilne sposób korzystania z Internetu,

profile zainteresowań – zainteresowania bazują na przeglądanych informacjach przez użytkownika,

profile demograficzne – przetwarzane są dane, które użytkownik podał na formularzach rejestracyjnych,

profile intencji zakupowych – bazują na aktywności zakupowej użytkowników w Internecie

profile technologiczne – są to profile łączone danych nt. przeglądarek, sposobów połączenia oraz systemu operacyjnego.

System QuizAd, nie gromadzi danych osobowych szczególnych w tym wrażliwych, rasowych, religijnych i politycznych. Zbierane dane mają charakter informacyjny i za ich pomocą nie ma bezpośredniej możliwości zidentyfikowania użytkownika.

Aby wycofać zgodę na zbieranie danych osobowych, można skorzystać z mechanizmu opt-out (http://dtxngr.com/legal/opt-out/).

QuizAd współpracuje z GroupM sp.z.o.o., w kontekście opisanym w niniejszej polityki prywatności. Więcej pod adresem: https://www.groupm.com/privacy-policy.

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani.